SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN LÀM SẠCH BỀ MẶT

Hướng dẫn xử lý

SSPC

TCVN 8790

ASTM D2200

NACE

Phương pháp A

Phương pháp B

Làm sạch bằng phương pháp thổi mạnh để đạt đến bề mặt kimloại  màu trắng

SSPC-SP5

Sa3

Sa 3

SP5

1

Làm sạch bằng phương pháp thổi mạnh

SSPC –SP10

Sa 2½

Sa 2½

SP10

2

Làm sạch bằng phương pháp thổi vừa phải

SSPC – SP6

Sa 2C

Sa 2C

SP6

3

Làm sạch bằng phương pháp thổi nhẹ

SSPC – SP7

Sa 1

Sa 1

SP 7

4

logo